تبلیغات
کلینیک برند، کلینیک نام و نشان تجاری - کتاب مهندسی برند مدیریت برند مدیریت نام و نشان تجاری
کلینیک برند، کلینیک نام و نشان تجاری

تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند افزایش سهم بازار.........

1. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  حمله مستقیم................

2. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند محاصره.........................

3. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  توسعه بازار...................

تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند مرحله بلوغ..................

الف- حفظ مزیت برندسازی و مدیریت برند رقابتی (برندسازی و مدیریت برند برای بقا)       

1. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  تمایز............................

2. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند رهبری هزینه..................

3. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  رضایت و وفاداری مشتری سابق

 (روابط انسانی)...................................................................

ب- افزایش حجم برندسازی و مدیریت برند با توجه به میزان فروش  

3. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  نفود.............................

تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  رسوخ در بازارهای جهانی..

تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند مرحله ثبات و افول.......

فصل سی و یكم:

دیگر تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند مرتبط...........

تاكتیك برندسازی و مدیریت برند بد نه بدتر....................

تاكتیك برندسازی و مدیریت برند انتقال...........................

تاكتیك برندسازی و مدیریت برند گزینش انتخابی............

تكنیك قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی......................

تاكتیك نفرت از مخالف.................................................

كلیت­های پر زرق و برق................................................

تاكتیك ابهام گویی.........................................................

تاكتیك برندسازی و مدیریت برند توجیه..........................

تاكتیك استناد به قدرت..................................................

تاكتیك انحراف توجه.....................................................

فصل سی و دوم: 

خطاها و دام های برندسازی و مدیریت برند....................

دامهای‌ پنهان‌ در تصمیم‌گیری برندسازی و مدیریت برند....

دام‌ برندسازی و مدیریت برند لنگرشدن‌...........................

دام‌ برندسازی و مدیریت برند وضعیت‌ موجود.................

دام‌ برندسازی و مدیریت برند هزینه‌های‌ غیرقابل‌ جبران‌ ....

دام‌ برندسازی و مدیریت برند شواهد تأییدكننده‌................

دامهای‌ برآورد و پیش‌بینی..............................................

دام‌ اطمینان‌ بیش‌ از حد...................................................

دام‌ احتیاط‌ بیش‌از حد.....................................................

دام‌ واپس‌ روی..............................................................

از پیش‌ آگاه‌بودن، از پیش‌ آماده‌ بودن‌ است.......................

http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

فصل سی و چهارم:

تاكتیك­های ضد خطا در برندسازی و مدیریت برند...........

پوكایوكه در برندسازی و مدیریت برند.............................

تكنیك­های كنترل و تولید بدون نقص در برندسازی و مدیریت برند        

بخش هشتم:

تاكتیك­های مدیریتی و مهندسی.......................................

فصل سی و پنجم:

تفكر ناب در برندسازی و مدیریت برند (برندسازی و مدیریت برند ناب) 

اصل اول - تعیین ارزش برندسازی و مدیریت برند...........

اصل دوم - شناسایی جریان ارزش برندسازی و مدیریت برند     

اصل سوم - ایجاد حركت بدون وقفه..............................

اصل چهارم - ایجاد سیستم كششی.................................  

اصل پنجم - تعقیب كمال...............................................  

فصل سی و ششم:

تكنیك و مدل شش سیگما در برندسازی و مدیریت برند...

هزینه‌های پایین برندسازی و مدیریت برند.......................

ویژگی‌های شش سیگما دربرندسازی و مدیریت برند........

فصل سی و هفتم:

استراتژی مهندسی مجدد در برندسازی و مدیریت برند......

تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد در چیست؟..........

فصل سی و هشتم:

تكنیك مهندسی معكوس در برندسازی و مدیریت برند......

فصل سی و نهم: http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

تاكتیك یا تكنیك الگوبرداری در برندسازی و مدیریت برند

فصل چهلم:

تاكتیك مهندسی ارزش در برندسازی و مدیریت برند........

فصل چهل و یكم:

سیستم هوش مصنوعی در برندسازی و مدیریت برند.........

سیستم‌های‌ خبره‌ برندسازی و مدیریت برند......................

ربات‌ها.........................................................................

پردازش‌ زبان‌های‌ طبیعی‌ در برندسازی و مدیریت برند......

بخش نهم:  

تاكتیك­های آینده پژوهی در برندسازی و مدیریت برند......

دسته­بندی روش ها و تكنیك­های آینده پژوهی.................

دسته اول: پیش­بینی الگوهای نوظهور................................

دسته دوم: برون یابی......................................................

دسته سوم: تحلیل های چرخه ای درروند پیش بینی برندسازی و مدیریت برند      

دسته چهارم: تحلیل هدف برندسازی و مدیریت برند.........

دسته پنجم: همگرایی شهودی..........................................

بخش دهم:

تاكتیك­ها و تكنیك­های پست­مدرن..................................

پاره آجر برندسازی و مدیریت برند.................................

ساختارشكنی و برندسازی و مدیریت برند ساختارشكن.....

پست مدرنیسم و برندسازی و مدیریت برند پست مدرنی..

تكنیك‌های برندسازی و مدیریت برند پست مدرنیسم........

 

http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری تاکتیک ها و تکنیک های مدیریت برند

تاکتیک ها تکنیک ها و سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

 

مولف و مترجم: علی خویه

ارسال توسط www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
ارتباط با دانشجویان ارتباط با فراگیران ارتباط با صنعت ارتباط با مدیران

ابزار وب سایت

قالب وبلاگ